Bước 1: Tải công cụ vận chuyển tại link: https://bit.ly/3ez9exw
Bước 2: Xem video hướng dẫn sử dụng