Hướng dẫn sử dụng công cụ thanh toán hộ

Bước 1: Tải công cụ thanh toán hộ: https://bit.ly/395ap6S

Bước 2: Tải cốc cốc và sử dụng trình duyệt cốc cốc

Bước 3: Xem video hướng dẫn sử dụng