Bước 1: Tải công cụ thanh toán hộ: https://bit.ly/395ap6S

Bước 2:
Xem video hướng dẫn sử dụng