Địa chỉ kho Quảng Châu : 广州市 白云区 均禾街 利邦货运市E8档
Sđt: 13060999201