Tuỳ vào kích thước hàng hoá, kích thước nhỏ có thể nẹp giấy để giảm chi phí, hàng kích thước lớn thì đóng gỗ để bảo vệ hàng hoá tốt hơn. 


Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trời